Kamu Bilişimcileri Derneği

Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

Üye Olma Hakkı

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, medeni hakları kullanma yeterliliğine ve fiil ehliyetine sahip, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar Derneğe üye olamazlar. Yabancıların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullara ek olarak, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Ancak, onursal üyelik için Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.

Üyelik Türleri

Dernek, iki tür üyeden oluşur.

a) ÜYELER: Derneğe aşağıda belirtilen özelliklerdeki gerçek kişiler üye olabilirler.

 • Kamuda çalışmakta olup bilişim alanında çalışmalar yapmış veya yapmakta olan kamu çalışanları,
 • Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında çalışmakta olup bilişim alanında çalışmalar yapmış veya yapmakta olan çalışanlar,
 • Çoğunluk hissesi kamu ortaklığı olan kurumlarda çalışmakta olup bilişim alanında çalışmalar yapmış veya yapmakta olan çalışanlar,
 • Devlet/vakıf üniversitelerinde çalışmakta olup bilişim alanında eğitim veren veya bu alanda bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme yapan akademisyenler,

b) ONURSAL ÜYELER: Derneğe yakın ilgi gösterenler, maddi ve manevi yardımlarda, katkılarda veya desteklerde bulunanlar Dernek Yönetim Kurulu (YK) kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Yabancılar onursal üye olarak kabul edilebilir. Ayrıca emekli olan üyeler de emekli oldukları tarih itibarıyle onursal üye olarak kabul edilirler.

Üye Oluş Yöntemi

 • Derneğe üyelik başvurusu, biçimi ve iletilme yöntemi YK tarafından belirlenen bir başvuru formunu/dilekçeyi elle veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak, kimlik bilgileri, vesikalık fotoğraf ile birlikte ve en az iki dernek üyesinin imzalı önerilerini ekleyerek yapılır. Derneğe üye olmak isteyenler, YK’ya başvururlar. YK’ya yapılan başvurular, YK tarafından incelenerek, 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç, başvuru sahibine bildirilir. Yeni üye kabulü gerçekleşmemesi halinde de bu bildirim YK tarafından üye kaydı yapılmadığı belirtilerek aksatılmadan yapılır.
 • Onursal üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, doğrudan YK tarafından verilir.
 • Üyelik başvurusu kabul edilenler, Dernek Üye Kütüğüne kaydedilir.

Kimlik Kartı ve Üyelik Numarası

Üyelere, şekli, özellikleri ve içeriğinde bulunması gereken bilgiler YK tarafından belirlenen bir “Üyelik Kimlik Kartı” verilir. Üyelik kartlarının değiştirilmesi YK yetkisindedir.

ÜYELİK HAKLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya hiçbir surette zorlanamaz. Her üye, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Genel Kurulda sadece gerçek üyelerin bir oy hakkı vardır.

Yükümlülükler

 • Üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemek,
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve kendisine duyurulan tüm kararlara uymak
 • Dernek Yönergelerine uymak,
 • Kendisi ile yazışma yapılması için Derneğe bildirdiği yasal adresinin ve e-posta, cep telefonu ve diğer iletişim bilgilerinin değişmesi halinde en geç 15 (onbeş) gün içinde YK’ya bildirmek,
 • Bu tüzükte öngörülen diğer maddi ve manevi sorumlulukları aksatmadan yerine getirmek ile yükümlüdür.

Üyeler, Derneğin çalışmalarıyla ilgili görüş, öneri, eleştiri, dilek ve her türlü taleplerini yazılı olmak kaydıyla YK’ya her zaman iletebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA

 • Üyeler, yazılı olarak üyelikten ayrılmak isteğini bildirerek üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyen üye, isteğini bir dilekçeyi elle veya güvenli elektronik imza ile bizzat imzalayarak YK’ya bildirir.
 • Üyenin ayrılma dilekçesi YK’ya ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 • Dernek tüzüğüne veya üye görev ve sorumluluklarına aykırı davranan, verilen görevleri en az 3 (üç) kere yerine getirmeyen, yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyen, Dernek organlarınca verilen kararlara uymayan veya üye olma şartlarını kaybetmiş olan üyeler, disiplin kurulunun teklifi doğrultusunda YK kararı ile üyelikten çıkarılır.
 • Üyelikten çıkarılanlar, takip eden ilk Genel Kurulda çıkarılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Üyelikten çıkarılanlarla ilgili Genel Kurul kararı kesindir.
 • Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ve varsa tamamlanması gereken yükümlülüklerini sona erdirmez.
 • Üyelikten çıkan veya çıkarılanların kayıtları üyelik kütüğünden de silinir.
 • Dernek üyeliğinden herhangi bir şekilde ayrılanlar, Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

“2017 yılı aidatı 120.-TL olarak belirlenmiştir.“

2. Kamu Bilişim Zirvesi